Research Project    

 

 

  • ประจำปีงบประมาณ 2557
  • ประจำปีงบประมาณ 2558
  • ประจำปีงบประมาณ 2559
Excel To HTML using codebeautify.org

รายชื่อโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทุดอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 (KKU-57)

รหัส ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
570600 ชุดโครงการ : การรักษาแบบมุ่งเป้าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ 1185000
570601 ซีดี-147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ 237000
570602 กรดน้ำดี: เป้าหมายการพัฒนายาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร.ศิริพร ภัทรกิจกำจร 237000
570603 ตัวยับยั้งวิถี NF-kB เพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์คำ 237000
570604 ตัวยับยั้งวิถีไกลโคไลซิสในกระบวนการก่อและพัฒนามะเร็ง: การประยุกต์ใช้เพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี อ.ดร.วันชนะ สืบไวย 237000
570605 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการยับยั้งกระบวนการไกลโคซิเลชัน อ.ดร.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 237000
571800 ชุดโครงการ : การศึกษาโมเลกุลชี้ทางชีวภาพและแนวทางการรักษา ป้องกัน ควบคุมและรักษามะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 1185000
571801 การยับยั้ง STAT3 และ NF-kB signaling cascades เป็นเป้าหมายสำหรับเคมีป้องกัน มะเร็งท่อน้ำดี  ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 237000
571802 การยับยั้ง NQO1 เป็นเป้าหมายเพื่อลดการเจริญเติบโต บุกรุก และแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี  ผศ.ดร.เอื้อมเดือน ประวาฬ 237000
571803 การควบคุมการทำงานของ Nrf2 เป็นวิธีการยับยั้งการป้องกันเซลล์และการตอบสนองต้านออกซิเดชันในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี  รศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์  237000
571804 อิทธิพลของความหลากหลายของยีน GST ต่อการทำลายดีเอ็นเอในกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร 237000
571805 ซีรัมดีเอ็นเอเมทิลเลชันในการเป็นตัวบ่งชี้ epigenetic ของมะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 237000
572200 ชุดโครงการ : ตัวตรวจชีวภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ผศ.ดร.นิษณา นามวาท 948000
572201 แบบแผนโปรทิโอมิกส์ในซีรัมของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยง รศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 237000
572202 แบบแผนเปบทีโดมิกส์ในปัสสาวะของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม 237000
572203 แบบแผนของไมโครอาร์เอ็นเอในซีรัมและปัสสาวะของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ผศ.ดร.นิษณา นามวาท 237000
572204 การแยกและติดตามโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าสองมิติเพื่อระบุชนิดไบโอมาร์คเกอร์ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิดที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ : จากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์ รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ยกเลิกโครงการ
572205 การค้นหาและประเมินตัวบ่งชี้ระยะแรกในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับจากของเหลวในร่างกายโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์: การศึกษาจากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์ รศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ 237000
573300 ชุดโครงการ : การพัฒนาสมุนไพรและแนวทางการรักษาแบบมุ่งเป้าระดับโมเลกุล เพื่อป้องกัน ควบคุม และรักษามะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร.จริยา หาญวจนวงศ์ 489000
573301 ผลของ caged xanthone ชนิด forbesione ที่แยกได้จากต้น Garcinia hanburyi ในการยับยั้งมะเร็งท่อน้ำดีและฤทธิ์ความเป็นพิษในหนูแฮมสเตอร์ ผศ.ดร.จริยา หาญวจนวงศ์ 163000
573302 การวิเคราะห์ลักษณะของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี ที่ดื้อต่อยา gemcitabine และการทำให้เซลล์ที่ดื้อต่อยา gemcitabine กลับไปไวต่อยาโดยใช้ caged xanthones และ rhinacanthic-C ผศ.ดร.ศิริมาศ กาญจนวาศ 163000
573303 การพัฒนาการตรวจจำแนกเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการทำนายการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดและ caged xanthones ด้วยเทคนิคฟูเรียส์ ทรานสฟอร์ม สเป็คโตรไมโครสโคป รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร 163000

 

Excel To HTML using codebeautify.org

สรุปโครงการทุนอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558 (KKU58)

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา งบประมาณที่เสนอขอ งบประมาณที่ รับจัดสรร
580600 ชุดโครงการ : การรักษาแบบมุ่งเป้าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ ต่อเนื่อง 3 ปี 2556-2558 1250000 1250000
580601 ซีดี-147: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ   250000 250000
580602 กรดน้ำดี: เป้าหมายการพัฒนายาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร.ศิริพร ภัทรกิจกำจร   250000 250000
580603 ตัวยับยั้งวิถี NF-kB เพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี อ.ดร.อุบล ชาอ่อน   250000 250000
580604 ตัวยับยั้งวิถีไกลโคไลซิสในกระบวนการก่อและพัฒนามะเร็ง: การประยุกต์ใช้เพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี อ.ดร.วันชนะ สืบไวย   250000 250000
580605 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการยับยั้งกระบวนการไกลโคซิเลชัน อ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์   250000 250000
580800 ชุดโครงการ : ตัวตรวจชีวภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ผศ.ดร.นิษณา นามวาท ต่อเนื่อง 3 ปี 2556-2558 1250000 1000000
580801 แบบแผนโปรทิโอมิกส์ในซีรัมของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยง รศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์   250000 250000
580802 แบบแผนเปบทีโดมิกส์ในปัสสาวะของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม   250000 250000
580803 แบบแผนของไมโครอาร์เอ็นเอในซีรัมและปัสสาวะของผู้ที่มีภาวะ advanced periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพในคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ผศ.ดร.นิษณา นามวาท   250000 250000
580804 การแยกและติดตามโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าสองมิติเพื่อระบุชนิดไบโอมาร์คเกอร์ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิดที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ : จากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์ รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ   250000 ยกเลิกโครงการ
580805 การค้นหาและประเมินตัวบ่งชี้ระยะแรกในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับจากของเหลวในร่างกายโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์: การศึกษาจากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์ รศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ   250000 250000
581400 ชุดโครงการ : การศึกษาโมเลกุลชี้ทางชีวภาพและแนวทางการรักษา ป้องกัน ควบคุมและรักษามะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ต่อเนื่อง 3 ปี 2556-2558 1250000 1250000
581401 การยับยั้ง STAT3 และ NF-kB signaling cascades เป็นเป้าหมายสำหรับเคมีป้องกัน มะเร็งท่อน้ำดี  ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร   250000 250000
581402 การยับยั้ง NQO1 เป็นเป้าหมายเพื่อลดการเจริญเติบโต บุกรุก และแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี  ผศ.ดร.เอื้อมเดือน ประวาฬ   250000 250000
581403 การควบคุมการทำงานของ Nrf2 เป็นวิธีการยับยั้งการป้องกันเซลล์และการตอบสนองต้านออกซิเดชันในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี  รศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์    250000 250000
581404 อิทธิพลของความหลากหลายของยีน GST ต่อการทำลายดีเอ็นเอในกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร   250000 250000
581405 ซีรัมดีเอ็นเอเมทิลเลชันในการเป็นตัวบ่งชี้ epigenetic ของมะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์   250000 250000
582700 ชุดโครงการ : การพัฒนาสมุนไพรและแนวทางการรักษาแบบมุ่งเป้าระดับโมเลกุล เพื่อป้องกัน ควบคุม และรักษามะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร.จริยา หาญวจนวงศ์   ไม่ได้รับจัดสรร 275000
582701 ผลของ caged xanthone ชนิด forbesione ที่แยกได้จากต้น Garcinia hanburyi ในการยับยั้งมะเร็งท่อน้ำดีและฤทธิ์ความเป็นพิษในหนูแฮมสเตอร์ ผศ.ดร.จริยา หาญวจนวงศ์ 2557-2559 ไม่ได้รับจัดสรร 225000
582702 การวิเคราะห์ลักษณะของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี ที่ดื้อต่อยา gemcitabine และการทำให้เซลล์ที่ดื้อต่อยา gemcitabine กลับไปไวต่อยาโดยใช้ caged xanthones และ rhinacanthic-C ผศ.ดร.ศิริมาศ กาญจนวาศ 2556-2558 ไม่ได้รับจัดสรร 225000
582703 การพัฒนาการตรวจจำแนกเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการทำนายการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดและ caged xanthones ด้วยเทคนิคฟูเรียส์ ทรานสฟอร์ม สเป็คโตรไมโครสโคป รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร   ไม่ได้รับจัดสรร 225000

 

Excel To HTML using codebeautify.org

สรุปโครงการที่เสนอขอทุนอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 (KKU2559)

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา มข. จัดสรร
591000 แผนงานวิจัย : ยีนก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับ: เป้าหมายใหม่สำหรับการป้องกันและรักษา รศ.ดร.นิษณา นามวาท ต่อเนื่อง 3 ปี 2559-2561 1250000
591001 บทบาทของยีนก่อมะเร็งท่อน้ำดีในสภาวะความเครียดออกซิเดชันที่สัมพันธ์กับกระบวนการเหนือพันธุกรรมเพื่อการป้องกันและรักษาโรค อ.ดร.เรณู ทานันท์   250000
591002 การควบคุมวิถีออโตฟาจีในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ตับ: เป้าหมายใหม่ในการป้องกันและรักษา รศ.ดร.นิษณา นามวาท   250000
591003 ฤทธิ์ของสารยับยั้งวิถีการส่งสัญญาณของโปรตีนไคเนสเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม   250000
591004 กลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์จากเยื่อบุผิวเป็นมีเซนไคม์ที่สัมพันธ์กับกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี: เป้าหมายใหม่ในการป้องกันและรักษา อ.ดร.อัญชลี เตชะเสน   250000
591005 Forkhead box protein M1 (FOXM1): เป้าหมายใหม่สำหรับการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับ รศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ   250000
592400 แผนงานวิจัย : การค้นหาโมเลกุลเป้าหมายเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ ต่อเนื่อง 3 ปี 2559-2561 1250000
592401 N-acetylgalactosaminyl transferases เป้าหมายเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์   250000
592402 การใช้กลูโคส และเมตาบอลิซึมของกลูโคส เพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี อ.ดร.วันชนะ สืบไวย   250000
592403 บทบาทของมะเร็งท่อน้ำดีในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันต่อการดำเนินโรคเพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษา อ.พญ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์   250000
592404 ยาฆ่าพยาธิและยารักษาเบาหวานเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร.อุบล ชาอ่อน   250000
592405 โปรตีนในไมโทคอนเดรียเพื่อเป้าหมายในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา   250000
592600 แผนงานวิจัย : กลยุทธ์ก้าวล้ำสำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีและโมเลกุลชี้วัดทางชีวภาพใหม่สำหรับการประเมินการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับ ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร ต่อเนื่อง 3 ปี 2559-2561 1250000
592601 ยีน pluripotent Oct4 และยุทธวิธีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์   250000
592602 การปรับเปลี่ยนภาวะรีดอกซ์ภายในเซลล์ต่อการอยู่รอดและฟื้นฟูตัวเองเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์   250000
592603 Retinoid X receptors และ retinoic acid receptors: บทบาทและศักยภาพในการเป็นเป้าหมายของการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร.เอื้อมเดือน ประวาฬ   250000
562604 สารสกัดจาก Momordica charantia Linn.เป็นยาเคมีบำบัดฤทธิ์สูงยับยั้ง transcription factor ก่อมะเร็งในมะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร   250000
592605 การประเมินตัวชี้วัดทางชีวภาพแบบใหม่จากปัสสาวะเพื่อการกำจัดพยาธิใบไม้ตับด้วยยาขับพยาธิ์และเพื่อการตรวจกรองกลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร   250000
  แผนงานวิจัย : การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์สปีชีส์ต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับ รศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ ต่อเนื่อง 3 ปี 2559-2561 500000
  ผลของการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับ เป้าหมายใหม่เพื่อการป้องกันและการตรวจวินิจฉัย ผศ.ดร.พรทิพย์ ปิ่นละออ   250000
  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์สปีชีส์ในน้ำลายและอุจจาระของคนที่ติดพยาธิใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.ดร.จริยา ชมวารินทร์   250000
next
prev
Go to top
Login
Login