ฝ่ายดูแลครุภัณฑ์     

คณะอนุกรรมการดูแลครุภัณฑ์

1. ผศ.ดร.วัชรินทร์  ลอยลม                ประธาน

2. รศ.ดร.นิษณา  นามวาท                 อนุกรรมการ

3. อ.ดร.อัญชลี  เตชะเสน                  เลขานุการ

โดยมีหน้าที่

point1 ดูแลและบำรุงรักษาครุภัณฑ์

 

 

 
Go to top
Login
Login