ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร     

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

1. รศ.ดร.นิษณา  นามวาท                ประธาน

2. รศ.พญ.สุพินดา คูณมี                  อนุกรรมการ

3. อ.ดร.อัญชลี  เตชะเสน                 อนุกรรมการ

4. ผศ.ดร.วันชนะ  สืบไวย                 เลขานุการ

โดยมีหน้าที่

point1 จัดทำดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ฯ

point1 จัดทำแผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ

 

 

 
Go to top
Login
Login