ฝ่ายทุนและบัณฑิตศึกษา   

คณะอนุกรรมการทุนและบัณฑิตศึกษา

1. รศ.ดร.สมชาย  ปิ่นละออ             ประธาน

2. ผศ.ดร.เอื้อมเดือน ประวาฬ          อนุกรรมการ

3. ผศ.ดร.วัชรินทร์  ลอยลม             อนุกรรมการ

4. ผศ.ดร.วันชนะ  สืบไวย               อนุกรรมการ

5. ศ.ดร.นิษณา  นามวาท              เลขานุการ

โดยมีหน้าที่

point1 พิจารณาคัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิต

point1 ติดตามประเมินผลการศึกษา และการวิจัยของนักศึกษาผู้รับทุน

 

 

 
Go to top
Login
Login