ฝ่ายวิชาการ    

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

1. ผศ.ดร. เอื้อมเดือน  ประวาฬ           ประธาน

2. รศ.ดร.นิษณา  นามวาท                 อนุกรรมการ

3. ผศ.นพ. เอก  ปักเข็ม                    อนุกรรมการ

4. อ.พญ. กุลญาดา  สมทรัพย์            อนุกรรมการ

5. อ.ดร. ลัดดาวัลย์  เส็งกันไพร          อนุกรรมการ

7. อ.ดร. อัญชลี  เตชะเสน                เลขานุการ

โดยมีหน้าที่

point1 การจัดประชุม CCA Forum

point1 การจัดชำระองค์ความรู้

point1 การจัดประชุมวิชาการ

 

 

 
Go to top
Login
Login