ฝ่ายคลังชีวภาพ    

คณะอนุกรรมการฝ่ายคลังชีวภาพ

1. รศ.นพ.ณรงค์  ขันตีแก้ว          ประธาน

2. รศ.พญ.สุพินดา  คูณมี            อนุกรรมการ

3. ผศ.ดร.วัชรินทร์  ลอยลม         เลขานุการ

โดยมีหน้าที่

point1 มีหน้าที่เก็บและรักษา Sample Bank และตู้เย็นทุกชนิด

point1 การอนุมัติเบิกจ่ายตัวอย่างเพื่อการทำวิจัยของสมาชิกและ collaborator ทั้งไทยและต่างประเทศ

point1 การอนุมัติการขอจริยธรรมโครงการย่อยของสมาชิกและ collaborator ทั้งไทยและต่างประเทศ

 

 

 
Go to top
Login
Login