ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

 

ครั้งที่

วัน - เวลา

สถานที่

1

      16 มิ.ย. 58
    8.30-11.30 น.

     ณ ห้องประชุม 1 (5102) ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     

      

 

                                 

                                         

 

                             

                                         

                             

                                         

 

 

 

Go to top
Login
Login