ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 

ครั้งที่

วัน - เวลา

สถานที่

1

 27 มกราคม 2559

  ห้องประชุม 5310 (3A) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2

 18 พฤษภาคม 2559

  ห้องประชุม 5310 (3A) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3

 3 สิงหาคม 2559

  ห้องประชุม 5310 (3A) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 Go to top
Login
Login